28.5 C
Bangkok
Sunday, December 10, 2023

Monthly Archives: September 2023

โคขุน

การเลี้ยงโคขุนโคมัน

0
เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อโคในตลาดมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในตลาดล่าง ซึ่งไม่ต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพดีนัก การเลี้ยงขุนโคมันเหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร เป็นวิธีการเลี้ยงโคเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพต่ำ โดยใช้เวลาเลี้ยงสั้น ประมาณ 2-4 เดือน ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงดูน้อย สามารถนำวัสดุเหลือใช้จากระบบไร่นามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคได้ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เหมาะสำหรับเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร เงื่อนไขความสำเร็จ แหล่งที่เลี้ยงต้องอยู่ใกล้แหล่งพันธุ์โคที่จะนำมาใช้ขุน อาทิตลาดนัดชายแดน และมีตลาด รับซื้อโคขุนที่ชัดเจน ต้องอยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารหยาบราคาถูก หรือแหล่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะนำมาใช้เป็นอาหารขุนโค ต้องมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในการจัดหาพันธุ์โคและอาหารเลี้ยงโค เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต พันธุ์โค พันธุ์โคขุนมันที่ใช้ขุน ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้ออายุมาก หรือโคใกล้ปลดระวางส่วนใหญ่จะเป็น สายพันธุ์ลูกผสมโคเนื้อพันธุ์ต่างๆ หรือโคพื้นเมือง อาหารและการให้อาหารการขุนโคมันจะเลี้ยงด้วยหญ้าหรือวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยให้กินอย่างเต็มที่ หรือ อาจเสริมด้วยอาหารข้น...
ไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนเชิงกีฬา(ไก่เก่ง)

0
“ไก่ชน” เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะและความสามารถพิเศษในเรื่องการต่อสู้ไก่ชนในบางท้องถิ่นจึงอาจเรียกว่า “ไก่ตี” หรือ “ไก่นักมวย” หรือ “ไก่เก่ง” เป็นต้น การเลี้ยงไก่ชนเพื่อการกีฬาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต การชนไก่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อหาตัวผู้ที่เก่ง แข็งแกร่งและสุขภาพสมบูรณ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้น 10-100 เท่า ของราคาไก่พื้นเมืองปกติจึงนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อย่างดียิ่ง เงื่อนไขความสำเร็จ ต้องมีความรู้ และเข้าใจในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่ชนเชิงกีฬา ต้องมีการดำเนินการผลิตในลักษณะกลุ่มหรือชมรม และมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ราย โดยกลุ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล ต้องมีสนามประลองเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนจำหน่าย...
ปลากระพงขาว

การเพาะเลี้ยง ปลากะพงขาว

0
ปลากะพงขาวเป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็มโดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยเจริญเติบโตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคาดี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน การเลี้ยงในบ่อดิน การสร้างและเตรียมบ่อเลี้ยงปลา บ่อดินเลี้ยงปลากะพงขาวที่นิยมมีขนาด 1.5-2 ไร่ ความลึก 1.5-3 เมตร มีระบบน้ำผัน เข้า-ออกอยู่คนละด้าน กรณีที่เป็นบ่อเก่าควรพรวนตะกอนเลน ประมาณ 3-5 วัน ต่อครั้ง รอบ 3-5 ครั้ง...
การเลี้ยงขุนโคนมเพศผ

การเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้

0
ในกิจกรรมการเลี้ยงโคนม จะพบว่าโคนมเพศผู้ที่เกิดมาจะไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากเป็นภาระในการจัดการเลี้ยงดูค่อนข้างมาก จึงมักจำหน่ายออกจากฟาร์มในราคาถูกตั้งแต่แรกเกิด อย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้องการเนื้อโคเพื่อบริโภคในตลาดยังมีอยู่สูง ดังนั้น การนำเอาโคนมเพศผู้มาเลี้ยงขุนเป็นโคเนื้อจะเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อโคให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย เงื่อนไขความสำเร็จ เกษตรกรควรมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกโคแรกเกิดจนถึงหย่านม ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอในการเลี้ยงดูและจัดทำแปลงหญ้า สถานที่เลี้ยงจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งเลี้ยงโคนม เพื่อจะสามารถหาโคนมเพศผู้ได้โดยสะดวก ควรอยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารหยาบหรือแหล่งของวัสดุเหลือใช้หรือผลพลอยได้ทางการเกษตรราคาถูกในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค ต้องมีตลาดหรือแหล่งรับซื้อโคนมขุนที่ชัดเจน เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต พันธุ์สัตว์ ในการขุนจะใช้ลูกโคนมเพศผู้อายุประมาณ 3 วันขึ้นไป และจะต้องได้กินนมน้ำเหลืองจาก แม่โคแล้ว การจัดการเลี้ยงดู จะนิยมเลี้ยงลูกโคนมรวมกันในคอกและโรงเรือนที่มีหลังคากันแดดกันฝนได้มีการแบ่งแยกคอกตามขนาดและอายุของลูกโค โดยในระยะอายุ 1 สัปดาห์ถึง 2 เดือน ให้เลี้ยงลูกโคด้วยนมผงทดแทนหรือนมสด...

การผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออก

0
มะม่วง จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน เพราะสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เกษตรกรจึงสามารถปลูกมะม่วงเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้หรือปลูกในลักษณะเป็นสวนเพื่อการส่งออก ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้ พันธุ์มะม่วงมีพันธุ์มากมายประมาณกว่า150สายพันธุ์แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์คือมะม่วงสำหรับรับประทานผลดิบ เช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น พิมเสนมัน แรด มันหนองแซง เป็นต้นมะม่วงสำหรับรับประทานผลสุก เช่น น้ำดอกไม้ อกร่อง หนังกลางวัน ทองคำ เป็นต้นมะม่วงที่ปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูป ได้แก่มะม่วงแก้ว มะม่วงสามปีและมะม่วงโชคอนันต์ ดิน มะม่วงชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถระบายน้ำได้ดีหากปลูกในที่ราบลุ่มซึ่งดินส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว จะต้องยกร่อง และควรมีดินความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง (pH)...